Şeker Tüketiminin Kas Gelişimine Etkileri

Candies1

Ramazan Bayramı demek şeker demek peki bayramda bizlere ikram edilen şekerin kas gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

Burada aslında önemli olan hangi şekerin tüketileceği oluyor.

Refined sugar2
Dried fruit3

--

--

🧬 Discover Your Potential | uniqgene.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store