Beyin aktivitemiz fiziksel performansımızı etkiler mi?

Fiziksel kapasitemiz, atletik performansımız ve metabolizma ve beslenme tercihlerimizin büyük ölçüde genlerimize bağlı olduğunu biliyoruz. Peki ya beyin aktivitelerinin de genlerimizden etkilendiğini, bunun da atletik performansımıza belirli ölçüde etkisi olduğunu biliyor muyuz? Beyinde sinyal iletiminde görev alan bazı nörotrasmitterler ve onların nöronlar arası alım-iletimini sağlayan reseptörler de genlerimizin kontrolündedir. Ne zaman ve ne yoğunlukta üretileceği ise epigenetik faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. Özellikle duygu durumu düzenleyici olarak bilinen dopamin, seratonin, norepinefrin gibi nörotransmitterler ve reseptörlerinin miktarı bu konuda önemli görev almaktadır.

Peki genel olarak nasıl değişimlere sebep olmaktadır bu moleküller? Bu sinyaller genel itibariyle ruh hali, davranışsal değişimler, yeme eğilimleri gibi günlük hayatımız etkileyen, aynı zamanda fiziksel performansımızda değişikliklere sebep olabilecek planlama becerileri; sebat etme, sabır, zihinsel güç, liderlik tutkusu ve arayışı, stresle başa çıkma, kaygı verici davranışı önleme, dürtüsellikten kaçınma ve kontrolsüz saldırganlık gibi zihinsel niteliklerin atletik antrenman yapmayı ve rekabette başarı elde etmeyi yaygınlaştırdığı araştırmalarla ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle “rekabet becerisi” her çeşit spor dalı için önemli bulunmakta ve elit sporcuları sedanter bireylerden ayırmaktadır. Bu alanda yapılan pek çok çalışmada, yine genler üzerinde bulunan tek nükleotid değişimlerinin (SNP) bireyler arası farklılıkları belirlediği ortaya çıkarılmıştır. 200'ün üzerinde çeşitli gen varyantlarının atletik performansta davranışları etkileyen genlerin üzerinde olduğu bilinmektedir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store